Vzťahová terapia dieťaťa

O vzťahovej terapii dieťaťa

V detskej psychoanalytickej psychoterapii, rovnako ako v terapii dospelých, je prostriedkom želateľnej zmeny vzťah medzi terapeutom a detským klientom. Preto hovoríme aj o vzťahovej psychoterapii dieťaťa. V tejto časti popíšem postup a špecifiká práce s dieťaťom.

Psychoterapiu pre svoje dieťa vyhľadajú obvykle rodičia, zriedka starí rodičia alebo rôzne inštitúcie (lekár, sociálny pracovník). Na prvé stretnutie prídu rodičia bez dieťaťa a popíšu aktuálnu situáciu, ťažkosti, ktoré pozorujú v prežívaní a správaní dieťaťa. Terapeut sa dopytuje potrebné informácie. Je dôležité, aby na prvom stretnutí boli prítomní obaja rodičia. Snaha o spoločné stretnutie platí aj v prípade, že rodičia nežijú v spoločnej domácnosti, s uvedomením a vyzdvihnutím, že v centre nášho záujmu je dieťa, nie individuálne potreby, prípadne konflikty rodičov. Následne sa terapeut stretne s dieťaťom niekoľkokrát osamote (minimálne 3krát). Ide o úvodné stretnutia, počas ktorých sa terapeut s dieťaťom zoznámi a vďaka pozorovaniu a spoločnej interakcii zváži potrebu terapeutickej liečby. Nasleduje stretnutie s rodičmi.

V prípade dohody o terapeutickej práci s detským klientom, rodičia privádzajú dieťa pravidelne do terapie v týždňových intervaloch, po približne 5-6 terapiách (alebo podľa dohody), nasleduje opäť informatívne stretnutie s rodičmi.

Hlavným cieľom terapie dieťaťa je zmena jeho emočného stavu. Terapeut sa snaží prejavom dieťaťa porozumieť, spracovať ich a „odovzdať“ naspäť dieťaťu v prijateľnej forme. Dieťa sa vyjadruje najmä cez hru, tvorbu, kresbu, rozprávanie a vzťahovanie sa k terapeutovi.Vzťah terapeuta a dieťaťa je veľmi podporný.

Detská hra, spontánne vyjadrovanie sa, prejavenie a uvoľnenie emócií v spojení s prijímajúcim a podporným vzťahom sa spolupodieľajú na zmene emočného prežívania dieťaťa, na vymiznutí symptómov, na zrení, na zmene správania sa a následne aj na zlepšení a prehĺbení vzťahov.

Pre pomoc dieťaťu a dosiahnutie zmeny je veľmi významná spolupráca terapeuta s rodičmi a ich „zapájanie“ do terapie prostredníctvom konzultácií. Rodičia sú pre dieťa Tí najdôležitejší! Rodičia majú cez terapeuta jedinečnú príležitosť viac porozumieť svojmu dieťaťu a uvidieť aj to, čo nie je viditeľné.  

Detska psychologia

„Keď som mal tri roky, priemyselné odvetvie, v ktorom bol môj otec aktívny, postihla katastrofa. Stratil všetok svoj majetok a boli sme nútení odísť a presťahovať sa. Nasledovali dlhé a ťažké roky a zdá sa mi, že nič z toho nebolo hodné zapamätania“ (Freud, 1899).